Regulamin serwisu Wowers.pl

§1.Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy regulamin reguluje korzystanie przez użytkowników z usług polegających na oferowaniu lub rezerwacji usług z zakresu stylizacji paznokci, tatuażu, kosmetyki, wizażu, makijażu permanentnego, dietetyki, fitnessu, stylizacji ubioru, rejestrowaniu kont oraz zarządzaniu tymi kontami w aplikacji mobilnej i web serwisie, wysyłaniu powiadomień push, newsletteru, komunikacji między użytkownikami.
 2. Właścicielem i administratorem serwisu jest SNM MOBILE z siedzibą w Zieleniec 6, 99-350 Nowe Ostrowy, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP 7752522957, REGON 101381573.
 3. Warunkiem uzyskania dostępu do wszystkich funkcjonalności Serwisu Wowers.pl jest dostęp do komputera PC, telefonu lub innego urządzenia łączącego się z Internetem i posiadającego aktualną, powszechną przeglądarkę internetową, rejestracja konta w Serwisie, akceptacja regulaminu. W przypadku aplikacji mobilnej Wowers wymagany jest dostęp do telefonu z aktualnym oprogramowaniem Android oraz pobranie aplikacji z odpowiedniego sklepu z aplikacjami.

§2. Pojęcia

Administrator- SNM MOBILE z siedzibą w Zieleniec 6, 99-350 Nowe Ostrowy, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP 7752522957, REGON 101381573. Użytkownik może kontaktować się z Administratorem pod adresem pomoc@wowers.pl

Serwis- strona internetowa www.wowers.pl oraz aplikacja mobilna Wowers prowadzona w języku polskim przez Administratora umożliwiająca przeglądanie, umieszczanie Ogłoszeń oraz rezerwację Terminów.

Profil- konto przypisane Użytkownikowi, stanowiące część web serwisu oraz aplikacji mobilnej, dzięki któremu użytkownik może dokonywać czynności określonych w Regulaminie.

Użytkownik- osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i założyła konto w Serwisie.

Ogłoszenie- wystawione przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące oferowanych usług, umieszczone w Serwisie zgodnie z Regulaminem.

Termin- oferowane przez Użytkownika zaproszenie do skorzystania z usługi.

Regulamin- niniejszy regulamin

Usługa- oferowana czynność będąca przedmiotem Ogłoszenia.

§3. Ogólne zasady funkcjonowania Serwisu

 1. Użytkownik poprzez Serwis może dodać swoją ofertę lub dokonać rezerwacji terminu w celu realizacji zaproszenia do skorzystania z Usługi.
 2. Administrator bezpłatnie udostępnia i obsługuje Serwis Wowers.pl. Ponadto daje możliwość darmowego korzystania z usług Serwisu takich jak:
  -prowadzenie Profilu w Serwisie
  -korzystanie z wewnętrznego komunikatora oraz kalendarza z możliwością wprowadzania danych indywidualnie przez Użytkownika
  -otrzymywanie powiadomień push oraz newslettera

§4. Warunki prowadzenia Profilu w Serwisie:

 1. Dla możliwości prowadzenia Profilu w Serwisie wymagana jest pełna rejestracja na stronie WWW lub w aplikacji mobilnej polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub zalogowaniu się poprzez Facebook oraz złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem świadczenia usług i Polityką Prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
 2. Na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zwrotna służąca do aktywacji Profilu.
 3. Każdy użytkownik może posiadać tylko jedno konto i z jego poziomu przeglądać lub dodawać Ogłoszenia.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnianie przez Użytkownika swojego loginu i hasła osobom trzecim, ponadto Regulamin zabrania udostępniania tych danych osobom trzecim.
 5. Rejestracja i korzystanie z Profilu jest darmowe.
 6. Wraz z akceptacją warunków wymienionych w pkt 1 dotyczących rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik zawiera umowę z Administratorem o świadczenie usługi prowadzenia Profilu w Serwisie Wowers.pl.
 7. Podczas rejestracji Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletteru, jednak nie stanowi to wymogu do założenia Profilu.

§5. Usługi

 1. W celu dodania swojej Usługi należy:
  -wypełnić formularz dostępny po zalogowaniu się do swojego Profilu w zakładce +Dodaj Usługę
  - po wypełnieniu wymaganych pól należy nacisnąć przycisk Dodaj Usługę
 2. Serwis umożliwia dołączanie zdjęć
 3. W opisie nie można zamieszczać numerów telefonów oraz adresów e-mail. W przypadku niedostosowania się do tego wymogu, Administrator ma prawo do zawieszenia lub usunięcia Ogłoszenia.
 4. Zabrania się umieszczania ogłoszeń towarzyskich.
 5. W celu rezerwacji terminu należy zalogować się na swój Profil w Serwisie, następnie:
  -wybrać rodzaj Usługi oferowany przez Użytkownika,
  -wybrać datę, godzinę,
  - określić czy wizyta ma się odbyć w domu Użytkownika oferującego Usługę czy w domu Użytkownika rezerwującego Usługę,
  - po przejściu do następnego kroku pojawi się podsumowanie, które należy potwierdzić.
 6. Użytkownik może zrezygnować z zarezerwowanej wcześniej Usługi poprzez:
  - anulowanie wizyty w powiadomieniu push przychodzącym 24 godziny przed realizacją Usługi,
  - z poziomu swojego Panelu w zakładce kalendarz w terminie niekrótszym niż 24 godziny,
  - w sytuacjach nagłych Użytkownicy mogą skontaktować się ze sobą poprzez prywatny komunikator w Serwisie.
 7. W przypadku potwierdzenia wizyty, a ostatecznym niepojawieniu się na niej, po uprzednim zgłoszeniu problemu przez Użytkownika oferującego Usługę, Administrator może usunąć konto Użytkownika rezerwującego Usługę lub nałożyć blokadę czasową.
 8. W przypadku akceptacji zarezerwowanego terminu, a niewywiązaniu się z umowy przez Użytkownika oferującego Usługę, po uprzednim zgłoszeniu problemu przez Użytkownika rezerwującego termin, Administrator może usunąć konto Użytkownika oferującego Usługę lub nałożyć blokadę czasową.

§6. Wypowiedzenie umowy, usunięcie konta

 1. Administrator może wypowiedzieć umowę w przypadku:
  -naruszenia przez Użytkownika Regulaminu,
  -gdy podane przez Użytkownika dane są nieprawdziwe,
  -po zgłoszeniu przez Użytkownika wystawiającego Ogłoszenie o braku anulacji wizyty ze strony Użytkownika rezerwującego Usługę,
  -po zgłoszeniu przez Użytkownika rezerwującego termin o braku wykonania Usługi ze strony Użytkownika oferującego Usługę,
  -w przypadku naruszania zasad etyki, obrażania innych Użytkowników,
  -posiadania złej opinii wystawianej przez innych Użytkowników Serwisu,
  -umieszczania gorszących treści na poziomie swojego Profilu, Profilach innych Użytkowników lub w komunikatorze
 2. Wypowiedzenie umowy przez Administratora polega na usunięciu Profilu Użytkownika oraz przesłaniu wiadomości e-mail z informacją na ten temat.
 3. Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć Profil z Serwisu.
 4. Administrator nie odpowiada za treści umieszczane przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do możliwości usunięcia Profilu Użytkownika, usunięcia Ogłoszenia lub czasowego zablokowania Profilu.

§7. Prawa i obowiązki

 1. Administrator uprawnia Użytkownika do korzystania z funkcji oferowanych przez Serwis określonych w paragrafie 3 pkt 2.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
  - możliwości wprowadzenia opłat za korzystanie z Serwisu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o nowych zasadach oraz możliwości odstąpienia od umowy lub do innych modyfikacji świadczonych usług, o których Użytkownik zawsze będzie poinformowany wcześniej pocztą elektroniczną,
  - czasowego lub stałego zaprzestania udostępniania Serwisu. Powodem mogą być rozbudowa, naprawy, konserwacja lub inne nieokreślone przyczyny,
  - wysyłania Użytkownikom wiadomości e-mail, powiadomień push.
 3. Użytkownik odpowiedzialny jest za publikowane przez siebie treści i zobowiązuje się do publikowania treści zgodnych z prawem i Regulaminem oraz do podania wszelkich danych zgodnych z prawdą.

§8. Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonanej Usługi, za to czy doszło do jej realizacji, za rozliczenia kosztów między Użytkownikami lub jakimikolwiek innymi podmiotami oraz za wszelkie kwestie wychodzące poza ramy Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zdolność do realizacji Usług oraz za szkody wynikłe z niewykonania Usługi lub złego wykonania Usługi.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do nienaruszania praw Administratora, praw osób trzecich oraz praw autorskich.

§9. Newsletter

 1. Serwis świadczy usługę Newslettera.
 2. Korzystanie z Newslettera nie jest wymogiem do założenia konta w Serwisie i jest darmowe.
 3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania Newslettera.

§10. Zgłoszenia

 1. Zgłoszenie może zostać złożone przez Użytkownika poprzez:
  -zakładkę ZGŁOŚ PROBLEM,
  -na adres poczty e-mail zgłoszenie@wowers.pl
 2. Zgłoszenie wysłane przy pomocy korespondencji elektronicznej powinno zawierać imię i nazwisko, adres e-mail przypisany do Profilu, podanie powodu zgłoszenia oraz danych osoby zgłaszanej.
 3. Administrator po rozpatrzeniu zgłoszenia może usunąć Profil osoby zgłoszonej lub nałożyć blokadę czasową.

§11. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Użytkownik może zgłaszać za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: reklamacje@wowers.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, adres e-mail przypisany do Profilu, opis problemu.
 3. W przeciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji Administrator rozpatrzy reklamację, a Użytkownik otrzyma informację zwrotną na adres e-mail przypisany do Profilu.

§12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Wowers.pl. O wszelkich zmianach w regulaminie Użytkownik poinformowany będzie drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1422).
 3. Administrator sugeruje by wszelkie spory konsumenckie rozwiązywać w sposób polubowny i pozasądowy. Konsumentowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. W celu rozstrzygania sporów konsumenci mogą również skorzystać z platformy internetowej znajdującej się pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr .
 4. Spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora, rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.
 5. Treści Serwisu objęte są prawami autorskimi.
 6. Prawem właściwym dla umowy między Administratorem, a Użytkownikiem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Wowers.pl w ramach Wowers na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 7. Postanowienia Regulaminu nie mają wpływu na uprawnienia Konsumentów przysługujące im na mocy obowiązującego prawa polskiego.
 8. Dane osobowe Użytkowników, Serwis przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności.
 9. Dane osobowe innych użytkowników ujawniane są zgodnie z sytuacjami przewidzianymi w Regulaminie.
 10. Sprawy nieuregulowane Regulaminem podlegają pod przepisy prawa polskiego.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 maja 2019 roku.

Pobierz aplikację na swój telefon

Google Play